HomePrezentare Zona Metropolitana CraiovaPrezentare Zona Metropolitană Craiova

Prezentare Zona Metropolitană Craiova

Prezentare Zona Metropolitană Craiova

Sub aspectul legalității, asociația de dezvoltare intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, ale Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național cu modificarile și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2005.

O regiune metropolitană se referă la un teritoriu care contine un număr de unităti administrative autonome, punându-se accent deopotrivă pe independenta metropolitană si pe coordonarea afacerilor metropolitane.

Conform prevederilor art. 1 lit.j) din Legea nr.215/2001, zona metropolitană este asociatia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat intre municipiile de rangul I si unitătile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. Astfel, două sau mai multe unităti administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor autoritătilor lor deliberative si executive, să coopereze si să se asocieze, în conditiile legii, formând asociatii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat si de utilitate publică.

Aceste asociatii se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

 

Conform Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, asocierea vizează următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea durabilă a întregii zone metropolitane şi a tuturor unităților administrativ teritoriale care compun Asociaţia;
 2. asigurarea dezvoltării economice si sociale a Zonei metropolitane Craiova;
 3. iniţierea, promovarea si derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepanţelor de dezvoltare între localităţi;
 4. accesarea in parteneriat a diverselor surse de finantare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate in cadrul Programelor Operaţionale Regionale si Sectoriale in cadrul carora administraţiile publice locale, respectiv asocierile intre acestea sunt eligibile ca si solicitanţi ai finanţării nerambursabile;
 5. elaborarea si implementarea de strategii si programe de dezvoltare integrata a Zonei Metropolitane Craiova;
 6. imbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport a unităţilor administrativ teritoriale care compun Asociaţia şi a întregii zone metropolitane;
 7. dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice;
 8. dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea
  excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale;
 9. atragerea unui număr cat mai mare de investiţii private în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane şi a unităţilor administrativ-teritoriale care o compun.

 

Entitătile administrative din zona metropolitană cooperează în scopul:

– înlăturării disparitătilor dintre localităti în conditiile indicatorilor, elementele si nivelul de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind “Planul de amenajarea teritoriului national-sectiunea a 4-a, reţeaua de localităţi”;

– dezvoltării si consolidării identitătii si a valorilor comunitătilor locale;

– îmbunătătirii calitătii vietii;

– cresterii competitivitătii economice a localitătilor din zona metropolitană fată de regiunile învecinate;

– cresterii accesului la resurse;

– asigurării cooperării la nivelul retelelor de infrastructuri regionale (asigurarea managementului integrării);

– echilibrării structurii spatiale metropolitane.

 

Principalele avantaje ale apartenenței la o asociație de dezvoltare intercomunitară sunt:

– Fonduri bugetare mai mari pentru localitatile cu venituri mici;

– Beneficiile economice derivate din cresterea atractivitatii zonei pentru investitori;

– Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de transport;

– Crearea de locuri de munca prin atragerea de investitori;

– Cresterea nivelului de trai al populatiei;

– Dezvoltarea regionala si investitiile in infrastructura;

– Extinderea retelelor de utilitati;

– Accesarea fondurilor structurale ale UE.