Home18Guvernul a aprobat Ordonanța privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Guvernul a aprobat Ordonanța privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Prin acest act normativ se reglementează situația ajustării contractelor de achiziție de lucrări și produse ce au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuție de lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile.

Se reglementează astfel unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/acordurile-cadru precum și în alte categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor finanțare care au asigurate resursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile. De asemenea, este reglementată și metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru precum și altor categorii de contracte.

Astfel conform art.11 alin. (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat şi prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, conform actului normative, art.17, alin (1), ajustarea se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat şi prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, respectiv până la furnizarea integrală şi recepţionarea produselor/echipamentelor/bunurilor achiziţionate, conform prevederilor contractuale, şi, respectiv, până la recepţionarea documentaţiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ studiul geotehnic, şi/sau hidrogeologice pentru infrastructura publică, potrivit prevederilor contractuale și  se va aplica la fiecare situație de plată. Actul normativ nu permite ajustări de preț care să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/sectorială și ia în calcul și eventualele modificări succesive, în conformitate cu legislația națională și europeană.