HomeDomenii de activitate

Domenii de activitate

Pentru a-si atinge obiectivele, Agentia, in parteneriat cu institutiile administratiilor publice locale si cu alte institutii relevante din Regiunea Sud Vest Oltenia, desfasoara urmatoarele activitati principale:

 1. Implementarea programelor si a proiectelor regionale

Sinteza principalelor  programe gestionate de catre ADR SV Oltenia la nivel regional:

Program de finantare

Componente/axe/ domenii de finantare Nr. Contracte semnate Valoare totala nerambursabila

Tipuri de beneficiari

PHARE 13 programe/

infrastructura, turism, servicii sociale, DRU, TVET, sprijinirea IMM, protectia mediului

375 85,367 milioane euro Apl-uri, imm-uri, scoli profesionale, ong-uri
FONDURI GUVERNAMENTALE 6 programe/

Sprijinirea IMM-urilor, turism, servicii sociale

66 18,7 milioane euro Apl-uri, imm-uri, scoli profesionale, ong-uri
POS CCE 2007-2013 4 operatiuni 325 79,70 milioane   euro Imm-uri
POR 2007-2013 6 axe/

12 Domenii majore de interventie

Investitii in infrastructura de transport, a serviciilor de sanatate si a serviciilor sociale, restaurarea si valorificarea patrimoniului  cultural, infrastructuria turistica, infrastructuri de afaceri precum si sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

 

566 772,97 milioane euro Apl-uri, scoli, universitati, mitropolie, imm-uri
TOTAL 1332 contracte 956,76 milioane euro-finantare nerambursabila  

De la înfiinţarea lor în 1999, ADR-urile au avut rolul de Autorităţi de Implementare/ Autoritate contractanta pentru proiectele finantate in cadrul Programelor Phare Coeziune Economica si Sociala, pe componentele: Infrastructura mica regionala, Infrastructura mare regionala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Investitii in Serviciile Sociale, Investitii in turism, TVET invatamant profesional si tehnic, Dezvoltarea oraselor prin stimularea IMM-urilor. Astfel, au fost implementate un numar de 441 de proiecte, insumand peste 104 MEuro. In tot acest timp, ADR SV Oltenia a acumulat experienţă în ceea ce priveşte monitorizarea si evaluarea proiectelor.

ADR SV OLTENIA- ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU: 

 • POR 2007- 2013,
 • POS CCE 2007- 2013
 • POR 2014-2020

Incepand cu anul 2007, odata cu trecerea la Fondurile Structurale alocate Romaniei in calitate de membru al UE cu drepturi depline, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională au devenit  Organisme Intermediare pentru implementarea Programului Operaţional Regional (POR), conform HG 497/2004, modificata prin HG 1179/2004.

Asumarea rolului de Organism Intermediar pentru implementarea POR 2007-2013, a însemnat pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia multă implicare, devotament și responsabilitate. Ne-am canalizat toate eforturile în vederea atingerii unui grad cât mai ridicat de absorbție a celor  621,60 milioane de euro alocate regiunii, pentru ca, în prezent să ne putem evalua munca, analizând rezultate concrete ale “transformarii” regiunii noastre.

Până la data de 31 decembrie 2015 la sediul ADR SV Oltenia au fost depuse 975 proiecte pentru finanțare prin POR, în valoare solicitată de 1,21 miliarde euro. În cele cinci județe ale regiunii sunt contractate 566 proiecte prin Programul Operațional Regional, proiecte care se solicită 772,97 milioane euro fonduri nerambursabile.

Rezultatele implementării POR sunt deja vizibile și constau în investiții importante la nivelul regiunii.  La baza acestui sistem eficient al dezvoltării regionale, stă excelenta colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu rolul de Organism Intermediar. Prin experiența îndelungată de lucru, AM POR și ADR SV Oltenia, au reușit să găsescă, de fiecare dată, cele mai bune soluții pentru a asigura buna implementare a programului.

ADR  S-V Oltenia a preluat in calitate de Organism Intermediar, atributiile privind implementarea a patru operatiuni din cadrul Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, conform Acordului Cadru semnat in luna martie 2013 (11 martie 2013) cu Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”. Preluarea administrarii operatiunilor 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 si 1.3.2 aferente Axei prioritare 1 a POS CCE, operatiuni ce vizeaza in special dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, reprezinta obiectivele ce se regasesc printre directiile de actiune intreprinse de ADR S-V Oltenia la nivelul regiunii.

Datorita bunei gestionari a Axei Prioritare 1 “Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”, ADR S-V Oltenia a preluat si Operatiunea 3.1.1: „Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe” din cadrul Axei Prioritare 3 ,,Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru sectorul privat si public”, prin semnarea Actului Aditional nr.1/2014 la Acordul-Cadru de delegare a atributiilor privind implementarea Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013. Astfel, domeniile prioritare finantate prin POS CCE sunt: extinderea capacitatii de productie; modernizarea intreprinderii; accesul institutiilor publice si IMM-urilor la internet si servicii conexe, precum si achiziționarea de hardware si software; extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor.

Pentru implementarea POR 2014-2020, agentiile pentru dezvoltare regionala sunt desemnate organisme intermediare.

Principalele activitati privind implementarea programelor regionale si supervizarea proiectelor aprobate se refera la:

 • Promovarea schemelor de asistenta financiara disponibile pentru regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • Furnizarea de informatii aplicantilor de proiecte si beneficiarilor de finantare nerambursabila;
 • Evaluarea si selectarea proiectelor propuse pentru finantare, contractarea si monitorizarea proiectelor propuse pentru finantare din fonduri publice;
 • Furnizarea de asistenta tehnica beneficiarilor de finantare nerambursabila privind procedurile de achizitie, inregistrari contabile, raportari;
 • Monitorizarea contractelor de finantare nerambursabila;

Evaluarea programului si furnizarea de feedback privind implementarea acestuia, in vederea imbunatatirii activitatilor viitoare de programare.

2. Activitatea de Programare

Activitatea de planificare regională a început odată cu elaborarea primului Plan de Dezvoltare Regional,  PDR 2004-2006. Timp de doi ani, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și regiunea Lazzio din Italia, s-au aflat într-un proiect de înfrățire instituțională, în scopul consolidării funcției de coordonare pentru elaborarea și implementarea Politicii de Coeziune Economică și Socială la nivel regional.

La nivel regional a avut loc, în cursul anului 2004, un important proces de reflecție asupra scopului și conținutului Planului de Dezvoltare Regională(PDR), în care ADR și-a asumat rolul de facilitator și promotor al dezvoltării regionale. Prin acest prim exercițiu de planificare, ne-am propus, încă de la început, concentrarea pe acele acțiuni de natură să creeze avantaje competitive pentru regiune și pe o metodologie de elaborare cu totul inovativă la acea dată, prin dezvoltarea și extinderea unei rețele parteneriale la nivel regional și județean.

Prin HG 1115/2004, privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare (PND), ce reglementeaza cadrul institutional si partenerial prin care institutiile publice si private stabilesc obiectivele nationale prioritare de dezvoltare si programarea financiara, agentiile pentru dezvoltare regionala au fost desemnate  responsabile cu elaborarea de Planuri de Dezvoltare Regionalace cuprind: strategia si prioritatile dezvoltarii regionale – cu identificarea directiilor si a obiectivelor strategice, analiza socio-economica si analize de tip SWOT la nivel regional.

Procesul de elaborare al  PDR 2007-2013, început încă din anul 2005, a avut rolul de a orienta dezvoltarea regiunii și de a fundamenta accesul acesteia la sursele de finanțare, inclusiv la Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene, pentru următorii 7 ani.

Pentru realizarea acestui obiectiv a fost constituit Comitetul Regional pentru elaborarea PDR (CRP), care si-a desfasurat  activitatea prin intalniri in plen, precum si pe grupuri de lucru, constituite pe criterii tematice. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia au fost constituite urmatoarele grupuride lucru pentru fiecare din obiectivele prioritare de dezvoltare: competitivitate economica, infrastructura, resurse umane si servicii sociale, dezvoltare rurala, mediu.

Pentru perioada 2014- 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu reprezentanți ai organizațiilor relevante in domeniul dezvoltării regionale, a elaborat Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020, ca baza pentru fundamentarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regionala si a documentelor de programare necesare pentru perioada de 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Memorandumului Guvernului României din 13 iunie 2012 privind ”Aprobarea acțiunilor și documentelor privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020” si cu Ordinul 1087/13.07.2012 prin care se aproba Regulamentul-cadru pentru organizarea si funcționarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionala 2014-2020,  Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a coordonat activitatea Comitetului Regional privind elaborarea PDR (CRP). Comitetul Regional privind elaborarea PDR a asigurat cadrul partenerial regional pentru elaborarea documentelor de programare privind dezvoltarea regională pentru perioada 2014 – 2020, avand un rol consultativ.

Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 a fost elaborat in conformitate cu metodologia transmisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si este postat pe site-ul www.adroltenia.ro.

Planul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020 a fost avizat de Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (CRP Sud-Vest Oltenia) in data de 24.06.2014 si aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest (CDR Sud-Vest Oltenia) prin Hotărârea nr. 10 din data de 27.02.2015.

În cadrul Compartimentului Programare Regională și Monitorizare si a altor compartimente, a fost coordonata realizarea de studii și strategii, cu tematică  diversă, având ca scop analiza și evaluarea obiectivă a potențialului de creștere al regiunii, evidențierea unei viziuni globale asupra stadiului de dezvoltare al acesteia, pe diverse domenii economice, precum și fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltarii regiunii Sud-Vest Oltenia si a propunerilor de direcții de acțiune în perioada 2014-2020:

 • Studiul Strategia regionala de inovare pentru specializare inteligenta a regiunii Sud – Vest Oltenia
 • Studiul privind transportul si mobilitatea in cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia
 • Studiul privind agricultura si dezvoltarea rurala in regiunea Sud Vest Oltenia si scenarii de dezvoltare in perioada 2014-2020.
 • Studiul privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și impactul crizei economice asupra întreprinderilor
 • Studiul privind dezvoltarea turismului la nivel regional
 • Studiul privind implementarea POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia
 • Studiu privind impactul implementării POS CCE 2007 -2013 la nivelul regiunii Sud –Vest Oltenia și pregătirea implementării POS CCE în perioada de programare 2014 -2020
 • Studiu privind dezvoltarea urbana la nivel regional

3. Marketing regional si promovarea investitiilor

Prin activitatea de marketing regional, institutia noastra promoveaza regiunea, identifica oportunitati de investitii straine si dezvolta colaborari cu organisme si institutii similare din Uniunea Europeana.

Activitatile de marketing sunt in principal axate pe:

 • Prezentarea Regiunii de dezvoltare Oltenia ca o destinatie turistica atractiva;
 • Imbunatatirea imaginii Agentiei prin prezentarea acesteia ca o destinatie atractiva pentru investitori;
 • Promovarea imaginii regiunii şi a ADR SV Oltenia prin elaborarea de broşuri, mape de prezentare, buletine informative, prezentari multimedia, materiale audio-video, participarea la targuri şi alte instrumente de mediatizare;
 • Organizare şi participare la seminarii, conferinţe, simpozioane;
 • Facilitarea de parteneriate intre partenerii de twinning si unitatile administrative din regiunea de dezvoltare Oltenia;
 • Participare la realizarea strategiilor regionale si sectoriale;
 • Participare la elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare externa la care Agentia este solicitant sau partener;
 • Elaborarea bazelor de date cu partenerii regionali.

Agentia elaboreaza materiale promotionale, prezentand regiunea ca destinatie atractiva pentru investitii si turism.

Serviciile oferite de Agentie pentru promovarea investitiilor presupun consiliere pentru potentialii investitori si suport tehnic pentru intreprinderile noi. Totodata, ADR SV Olteniaorganizeaza misiuni economice pentru anteprenori din Uniunea Europeana in cadrul regiunii Oltenia si pentru antreprenorii olteni in afara tarii.